Adventpotten

Op de oproep, mee te denken over mogelijke doelen voor advent- en vastenpotten, kreeg de diaconie verschillende reacties. Fijn dat u zo betrokken bent!

Deze advent collecteren we iedere zondag bij de uitgang voor een doel dichtbij. De keuze is gevallen op de Voedselbank Overvecht. Van geld dat binnenkomt worden verse producten gekocht. Het is niet voor het eerst, dat de Voedselbank extra aandacht krijgt. Helaas is het hard nodig. Er komen steeds meer klanten en tegelijkertijd neemt de toelevering van voedsel ernstig af. In Overvecht is de situatie zo nijpend, dat zelfs overwogen wordt tijdelijk te stoppen als uitgiftepunt omdat het bijna niet meer mogelijk is de kwaliteit van de pakketten te garanderen.
Als u de Voedselbank nu al financieel wilt ondersteunen, kunt u een bijdrage overmaken naar bankrekeningnummer NL 39 RABO 0325 755 035 t.n.v. Stichting Voedselbank Overvecht, Utrecht. Een gift aan de voedselbank is aftrekbaar van de belasting.

In de veertigdagentijd zal een keuze gemaakt worden uit de suggesties die gedaan zijn voor doelen verder weg in de wereld. Tegen die tijd hoort u vanzelfsprekend meer hierover.